Mamy to!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie uzyskała dofinansowanie w kwocie 128 tys. zł na realizację zadania „Biblioteka jest mi bliska” w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO (2023-2024), kierunek Interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nasza biblioteka uzyskała siódme miejsce na czterdzieści siedem pozytywnie rozpatrzonych wniosków z instytucji z całej Polski.

„Biblioteka jest mi bliska” to dwuletni projekt obejmujący szereg działań o tematyce literackiej i regionalnej, którego celem będzie określenie i realizacja ścieżki rozwoju kutnowskiej biblioteki jako „trzeciego miejsca”, czyli szczególnej przestrzeni spotkań dla środowiska lokalnego, gdzie w przyjemny i wartościowy sposób można spędzić wolny czas, a dzięki twórczym działaniom zintegrować społeczność wokół biblioteki. Budowaniu idei takiego miejsca będą sprzyjały podejmowane wraz z partnerami lokalnymi proczytelnicze projekty edukacyjno-animacyjne, które przede wszystkim przyczynią się do rozwoju kompetencji literackich, do poznania historii i tradycji regionu, do spotkań z ludźmi z pasją z terenu regionu oraz do promowania aktywnego czytelnictwa środowisk lokalnych z powiatu kutnowskiego. Adresatami projektu będą mieszkańcy powiatu kutnowskiego w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem grup o utrudnionym dostępnie do oferty kulturalnej.

Celami naszego zadania są:

  • określenie i realizacja drogi rozwoju MiPBP w Kutnie jako „trzeciego miejsca”. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej przestrzeni dla mieszkańca w każdym wieku, która służyłaby nie tylko edukacji i kulturze, ale również byłaby miejscem odpoczynku, rozrywki oraz spotkań towarzyskich. Chcemy, aby biblioteka była postrzegana jako miejsce ważne i bliskie dla każdego człowieka,
  • wnikliwa diagnoza potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców,
  • zawieranie nowych oraz wzmacnianie obecnych partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju czytelnictwa,
  • rozwijanie kompetencji literackich i czytelniczych mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem grup o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej,
  • pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji regionu w oparciu o bogate zbiory regionalne naszej biblioteki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz integracja lokalna mieszkańców,
  • podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki szczególnie z zakresu rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnych, opracowywania oferty kulturowej odpowiadającej na te potrzeby oraz działań sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,
  • wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych i projektów edukacyjno- animacyjnych.

W ramach projektu będzie odbywało się szereg wydarzeń, m.in. warsztatów literackich,
plastycznych czy projektowania gier, spotkań autorskich, konkursów skierowanych dla
mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Wszystkie działania poprzedzać będzie cykl szkoleń, który będzie miał na celu podnoszenie
kompetencji pracowników MiPBP w Kutnie, bibliotekarzy z powiatu kutnowskiego oraz przedstawicieli partnerów lokalnych związanych z rozpoznawanie potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców.


logotypy